بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 279,908 2.18 2,533,147 5.62 3,107,799 6.43 3,060,797 6.11
اوراق مشارکت 12,790,181 99.71 22,127,195 49.08 25,416,506 52.62 26,432,123 52.8
سپرده بانکی 7,365,204 57.42 20,349,949 45.14 19,700,276 40.79 20,480,859 40.91
وجه نقد 1,608 0.01 12,281 0.03 7,018 0.01 17 0
سایر دارایی ها -7,617,974 -59.39 29,554 0.07 35,038 0.07 53,508 0.11
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 137,033 1.07 1,247,690 2.77 1,514,499 3.14 1,518,516 3.03