بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 419,549 3 3,190,593 5.85 3,304,896 5.44 3,427,247 5.65
اوراق مشارکت 13,417,090 96.06 25,817,988 47.35 26,168,657 43.11 28,234,887 46.55
سپرده بانکی 7,890,558 56.49 25,121,033 46.07 30,456,136 50.18 28,762,682 47.42
وجه نقد 19,118 0.14 239,557 0.44 492,283 0.81 1,284 0
سایر دارایی ها -7,790,015 -55.77 124,211 0.23 240,811 0.4 179,195 0.3
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 201,362 1.44 1,505,795 2.76 1,531,973 2.52 1,574,590 2.6